"Eskimeyen kitaplar"

Târîh-i Râşid ve Zeyli

3 Cilt

Osmanlı Devleti tarihinin doğru olarak anlaşılıp yazılabilmesi için temel kaynakların ilmî neşirlerinin yapılarak araştırıcıların hizmetine sunulmasının zaruret kesbettiği bilinen bir gerektir. Bu amaçla son çeyrek asırdır gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında birçok tarih kaynağının yayımlanmış olması sevindiricidir. Altı yıl kadar önce ilk Osmanlı vak‘anüvisi Naîmâ Mustafa Efendi’nin ünlü Târih’i ile Sâmi, Şâkir ve Subhî tarihlerinin neşri bu yolda atılmış önemli adımlardır. Bu çalışmalar bizim de cesaretimizi arttırmış, bu iki eser arasını kapsayan Târîhi Râşid’in neşri hususunda Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yapılan teklife olumlu cevap verilmiştir. Eseri yayıma hazırlarken, ilk yazmalara dayandığı kesin olan 1153 Müteferrika tab’ı ile muhtemelen buna istinad eden ikinci neşri (1282) esas alınmış, fakat baskı sırasında yapılmış olan bazı hata ve eksiklikler Süleymaniye Kütüphanesi Reisülküttap ve Hekimoğlu nüshaları ile son anda elektronik kopyası elimize geçen Medine Mescidi Nebevî Kütüphanesi’ndeki yazma ile yapılan karşılaştırmalarla izale edilmeye çalışılmıştır. Târîhi Râşid’in zeyli olan ve onunla birlikte Târîhi Çelebizâde Efendi adıyla iki defa basılarak âdeta bu eserin son cildi haline gelen Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi’nin eseri bizim neşrimizde de yer almış ve ayrı bir cilt olmuştur.Diğer Kitapları (Râşid Mehmed Efendi)

Diğer Kitapları (Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi)

Diğer Kitapları (Halit Özkan)

Diğer Kitapları (Asuman Erkan Emin)

Diğer Kitapları (Hakkı Uygur)

Diğer Kitapları (Turgay Şafak)

Kitap Hakkında Yorum Yazın