"Eskimeyen kitaplar"

Râşid Mehmed Efendi

Muhtemelen 1670 yılı civarında İstanbul’da Fatih semtinde Beyceğiz Mahallesi Nişancı Caddesi’ndeki bir evde dünyaya geldi. Ailesi Malatya kökenli olup, “ulemâyı kirâmın ercmendi” olarak nitelenen babası Mustafa Efendi ilmiyede yetişmiş; tedriste Sultan Ahmed Medresesi müderrisliğine yükselmiş, kazâ mesleğinde ise ordu kadılığı yapmış; Bursa kadılığına kadar yükselmiş ve 5 Rebiülahir 1113 (9 Eylül 1701 tarihinde vefat etmiştir. Râşid babasının ölümüne “Bihişt’i cilvegâhı Mustafa ide Mevlâ” mısraıyla tarih düşürmüştür.