"Eskimeyen kitaplar"

İslam Siyaset Düşüncesinin Fıkhi Temelleri

Siyasi-Fıkhi Hükümlere Dair İncelemeler

Fıkıh ilminin siyaset düşüncesine kaynaklı değerini göstermeyi amaçlayan bu kitap yöneten, yönetilen ve yönetime dair fukahâ tarafından dile getirilen hükümleri “siyasi-fıkhi ahkâm” olarak kavramlaştırmaktadır.

Bir giriş ve dört bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında fıkıh ilminin siyaset düşüncesi ile irtibatı belirlenmeye çalışılmakta, bu ilişkiye dair modern yaklaşımlar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Birinci bölüm fürû-ı fıkıh eserlerinin siyasete müteallik konular bakımından nasıl yorumlanabileceği meselesine odaklanmakta, İkinci bölüm zekât-devlet ilişkisini ele almaktadır. Üçüncü bölüm cihad meselesini merkezine alır. Siyasi-fıkhî ahkamı havi metinlerde devlet başkanının temel vazifeleri arasında sayılan bu konu daha ziyade Osmanlı fukahâsının temel yaklaşımları merkeze alınarak incelenmektedir. Dördüncü bölüm siyâset-i şeriyye kavramına tahsis edilmiştir. Bu kavramın Osmanlı dışındaki devletlerdeki serencamını ele alan kısa bir girişin akabinde Dede Cöngî’nin es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye başlıklı risalesi incelenmektedir.Diğer Kitapları (Özgür Kavak)

Kitap Hakkında Yorum Yazın