"Eskimeyen kitaplar"
Yeni Baskısı Hazırlanıyor

Ana Meseleleriyle Kelâm ve Felsefe

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla felsefî ve dinî ilimlere yeni bir yön vermiş ve bu nedenle “el-İmâm” olarak tanınmıştır. Bu çalışmada orijinal metniyle birlikte tercümesine yer verilen el-Muhassal Râzî’nin yaşadığı döneme nispetle önceki ve sonraki âlimlerin, filozofların ve kelâmcıların görüşlerinin özetini veren, başka bir ifadeyle kelâm ve felsefenin temel meselelerini karşılaştırmalı inceleyen bir eserdir.

Râzî eserde farklı düşünce grupları tarafından ileri sürülen iddiaları gerekçelendirme ve açıklama güçleri ile tutarlılıkları açısından incelemekte ve böylece “tahkîk” denilen araştırma tarzının en güzel örneklerini vermektedir. el-Muhassal bu özellikleriyle İslam düşünce tarihinde vazgeçilemeyen “klasik” bir eser olmuş, üzerine birçok âlim tarafından şerh ve haşiyeler kaleme alınmış ve XII. yüzyıldan sonra yazılan kelâm ve felsefe kitaplarının meselelerini büyük ölçüde belirlemiştir.

el-Muhassal klasik kelâm ve felsefenin temel meselelerini karşılaştırmalı olarak ele almakla birlikte İslam inancının ana meselelerini içermesi bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Eser, İslam düşüncesindeki bilgi, yöntem, varlık ve fizik dünya tartışmalarını bütünüyle içerdiği gibi Allah’ın zatı, sıfatları ve fiilleri ile nübüvvet, âhiret ve imâmet konularını da ele aldığı için okuyucu bu eserde İslam inancının ana ilkelerinin aklî ve naklî delillerle nasıl temellendirildiğini ayrıntılı bir şekilde görebilecektir.Yorumlar

Alparslan ACIKGENC 29 Temmuz 2019
İlk incelemede sadece içindekilere bakarak edindiğim intiba güzel bir tercüme olduğunu gösteriyor. Yalnız bazı teknik terimlerin Türkçeleştirme adına uydurulan kavramlarla çevrilmesi doğru değil; "ilksel" kavramında olduğu gibi. Bu tür tercümeler İslam bilim geleneğinin ıstılah olmuş olan kavramlarını tahrif ediyor. Bence bu tür kavramlar aynen Arapça asıllarıyla muhafaza edilmeli. Varsın anlamayan anlamasın çünkü bu ilimdir herkesin anlaması gerekmez. Batı'da yapılan çalışmalarda dahi teknik terimler Latince ve Yunanca asıllarıyla muhafaza ediliyor, insanlar anlamıyor diye İngilizce'de yeni terim üretmiyorlar. Mütercimi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum, çünkü diğer birçok kavramların asılları muhafaza edilmiş.

Kitap Hakkında Yorum Yazın