"Eskimeyen kitaplar"

Mahmûd B. İsmâil el-Hayrbeytî

Müellifin yaşam öyküsüne dair kaynaklardaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Hangi tarihte doğduğu belli değildir. ed-Dürretü’l-garrâ’sının girişinde ve sonunda eserini 844/1441 yılının sonlarında kaleme aldığını belirtmesinden müellifin bu tarihte hayatta olduğu ve Memlük hâkimiyeti altındaki topraklarda yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu tarihin öncesinde ve vefatına kadarki süreçte ne gibi faaliyetlerde bulunduğu hususunda ise elimize ulaşan bir bilgi yoktur. Vefatına dair kaynaklarda ve kütüphane kataloglarında muhtelif tarihler zikredilse de bunları teyit eden bir veri bulunmadığından bu hususta varılabilecek en makul tespit, onun eserin kaleme alındığı 844/1441 yılında yahut daha sonraki bir tarihte vefat ettiğidir. Müellifin günümüze ulaştığı tespit edilen iki eseri vardır. Bunlardan birisi, meşhur nahivci İbn Hişâm’ın el-İ‘râb ‘an kavâ‘idi’l-i‘râb adlı eserine Tavzîhü’l-i‘râb fî şerhi Kavâidi’l-i‘râb adıyla kaleme aldığı şerh, diğeri ise siyaset sahasındaki ed-Dürretü’l-garrâ fî nesîhati’s-selâtîn ve’l-kudât ve’l-ümerâ adlı eseridir.


Yazarın Kitapları