"Eskimeyen kitaplar"

Muallimzâde Ahmed Edhemî

1504-5 yılında dünyaya gelen Ahmed Edhemî’nin ailesi Osmanlı’da birkaç kuşak Muallimzâdeler adıyla anılmıştır. Edhemî on altıncı asrın tanınmış ulemâsından ders aldıktan sonra İstanbul, Bursa, Kütahya, Tire ve Rodos’ta müderrislik yapmıştır. Bir dönem Manisa müftülüğü vazifesinde bulunan müellif, ardından Bursa ve Halep kadısı olarak görevlendirilmiştir. 1566’da Anadolu kazaskeri olduktan bir sene sonra ise Rumeli kazaskerliğine getirilmiş ve yaklaşık beş sene bu vazifede kalmıştır. 1571’de azledilip tekaüde sevk edilmiş ve 1572’de vefat etmiştir. İstanbul ve Bursa’da hayır eserleri yaptıran Muallimzâde’nin mezarı Bursa’daki Zeynîler Kabristanı’ndadır.