"Eskimeyen kitaplar"

Bedreddin İbn Cemâa

Memlükler devri Şafiî fakihlerinden olan Ebu Abdullah Bedrüddîn İbn Cemâa el-Kinânî 4 Rebîülâhir 639/12 Ekim 1241 yılında Hama’da doğdu. Üyeleri önemli ilmî ve idarî görevlerde bulunmuş hayli nüfuzlu Benû Cemâa ailesinin ferdi olarak çeşitli ilim merkezlerinde öğrenim gördü. Dımaşk’ta çeşitli medreselerde müderrislik, Mescid-i Aksâ imam-hatipliği, Kudüs kadılığı, Mısır kâdilkudâtlığı gibi vazifelerde bulundu. Dımaşk’ta Şeyhüşşüyûhluk da yapan İbn Cemâa, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi İslâm ilimleri kapsamında eserler yazan, ayrıca tarih, eğitim-öğretim ve Arapça sahalarında da telifleri bulunan velûd bir âlimdir. İbn Cemâa, 21 Cemâziyelevvel 733/7 Şubat 1333 tarihinde Kahire’de vefat etti ve Karâfe Mezarlığı’nda İmam Şafiî’nin kabri yakınına defnedildi.


Yazarın Kitapları