"Eskimeyen kitaplar"

Ömer İskender Tuluk

1969 yı­lın­da Zi­le’de doğ­du. 1991 yı­lın­da me­zun ol­du­ğu Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’ne 1992 yı­lın­da Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak ka­tıl­dı. 1994 yı­lın­da Ana­do­lu Türk Mi­mar­lı­ğın­da Ca­mi ve Med­re­se­ler­de Strük­tür-Kons­trük­si­yon-Mal­ze­me İliş­ki­le­ri baş­lık­lı Yük­sek Li­sans, 1999 yı­lın­da ise Me­ka­na Bağ­lı Strük­tür Ana­li­zi: Os­man­lı Di­ni Mi­ma­ri­sin­de Ör­nek­le­me (15.-17.yy) baş­lık­lı Dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. 2005 yı­lın­da KTÜ Mi­mar­lık Bö­lü­mü Mi­mar­lık Ta­ri­hi Ana­bi­lim Da­lı’na Yar­dım­cı Do­çent ola­rak atan­dı. Ha­len Mi­mar­lık Ta­ri­hi Ana­bi­lim Da­lı Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni de yü­rü­ten Tu­luk’un Ana­do­lu Türk mi­mar­lı­ğı ve özel­lik­le Trab­zon ve Ço­rum’un mi­mar­lık ta­ri­hi kül­tü­rü üze­ri­ne bit­miş ve ha­len sür­mek­te olan araş­tır­ma­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.


Yazarın Kitapları