"Eskimeyen kitaplar"

Avlonyalı Süreyya Bey

(1860-1940)

Arnavutluk’un Osmanlı’ya katılmasından Osmanlı’nın son günlerine kadar üst düzey devlet kademelerinde görev yapmış çok sayıda insan yetiştiren mahalli bir eşraf ailesinin mensubudur. Rumeli Beylerbeyi payeli Mustafa Nuri Paşa’nın oğlu, 1903-1908 arasında sadrazamlık yapan Avlonyalı Ferid Paşa’nın kardeşi, II. Meşrutiyet’te Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında Berat mebusu ve 1912’de bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk’un ilk devlet başkanı, aynı zamanda ileri gelen Jön Türklerden olan Avlonyalı İsmail Kemal’in ise kuzenidir. Avlonya’daki arazilerinin idaresi ile ilgilenen Süreyya Bey, diğer aile fertlerine nazaran daha mütevazı devlet görevlerinde bulunmuş ve 1912 seçimlerinden sonra Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Berat mebusu olarak girmişse de kısa kısa süre sonra istifa etmiştir. Entelektüel bir kişiliğe sahip olan Süreyya Bey II. Abdülhamid döneminde Zerrat isimli bir dergi çıkarmış ve Muaviye b. Ebi Süfyan’ın hayatını konu edinen Fitretü’l-İslam adlı bir eser ile II. Meşrutiyet döneminde Arnavutluk ve alfabe tartışmaları üzerine çeşitli yazılar kaleme almıştır.