"Eskimeyen kitaplar"

Sehl b. Hârûn

Fars asıllı Abbâsî dönemi katip ve edibidir. Doğum tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Basra’da tahsil görmüş ardından Bağdat’a gitmiştir. Bağdat’ta Vezir Yahya el-Bermekî’nin (ö. 190/805) yanında ve Halife Hârûn er-Reşîd’in (786-809) sarayında katip olarak görev yapmıştır. Halife Me’mûn (813-833) döneminde Beytülhikme Kütüphanesinin idaresini üstlenmiştir ve vefatına kadar bu görevde kalmıştır. 215/830 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir. Eserlerinden en-Nemir ve’s-Sa‘leb ile cimrilik hakkındaki risalesi günümüze ulaşmış ve yayımlanmıştır. Kendisine nispet edilen diğer eserler şunlardır: Sa‘le ve afrâ, el-Hüzeliyye ve’l-mahzûmî, el-Vâmık ve’l-Azrâ, Nedûd ve vedûd ve ledûd, Kitâbu’d-Darrateyn, Kitâbu’l-Gazâleyn, Kitâbu İsbasnûs fî ittihâzi’l-ihvân, Kitâbu tedbîri’l-mülk ve’s-siyâse.


Yazarın Kitapları