"Eskimeyen kitaplar"

Muharrem Midilli

Selçuk Üniversitesi’nde İlahiyat öğrenimi gördü. (1999-2003). Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı, “Hicri V. Asır Fıkıh Usulü Eserlerinde Emrin
Delaleti Tartışmaları” isimli çalışması (İbrahim Kafi Dönmez, 2007) ile yüksek lisans
derecesi aldı. 2006-2012 yılları arasında Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nde Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. TÜBİTAK doktora sırası yurt dışı bursu
kapsamında bir yıl süreyle ABD Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu
(2014-2015). “Osmanlı Bağlamında Şeriat-Kanun Ayrımının Hanefi Kamu Hukuk Fikri
Açısından Değerlendirilmesi: Ceza Hukuku Örneği” isimli teziyle (Mürteza Bedir, 2017)
İstanbul Üniversitesi İslam hukuku doktora programından mezun oldu. Halen Karadeniz
Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan
yazarın bazı çalışmaları şunlardır: “Klasik Osmanlı Hukukundaki Şer‘-Örf Ayrımına
Dair Modern Tartışmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türkiye’de İslami
İlimler: Fıkıh-Osmanlı Dönemi II, 23 (Bahar 2014), 33-48. “Allah Hakkı ve Kul Hakkı
Arasında Hanefi Ceza Hukukunun Kamusallığı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, IV/1 (Bahar 2017), 65-87. “Dede Cöngî’nin es-Siyâsetü’ş-şer´iyye’si
Osmanlı Ceza Kanunlarının Hukuki Temellendirmesi midir?”, Osmanlı’da İlm-i Fıkıh:
Âlimler, Eserler, Meseleler (İstanbul: İSAR Yayınları, 2017), 225-256.