"Eskimeyen kitaplar"

Hacı Bayram Başer

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim dalı bünyesinde 2009 yılında tamamladı. Doktora eğitimini aynı bölümde “Sünnî Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu (Hicrî III. ve IV. Yüzyıllar)” başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. 2012 yılında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen burada doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını tasavvufun teşekkül süreci, sûfîlerin toplumsal hayattaki yeri, diğer
entelektüel zümrelerden sûfîlere bakış, tasavvuf ve dinî ilimler arasındaki ilişkiler gibi konular üzerine yoğunlaştıran Başer’in, alanıyla ilgili makale, tebliğ ve çeviri çalışmalarının yanı sıra Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017) başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.